Miljö

Miljö

Norrköpings Bilskrot är sedan 2011 auktoriserad bilskrot av Länsstyrelsen i Östergötland. Detta innebär bland annat regelbundna egenkontroller gällande riskbedömningar och utsläppskontroll i enlighet med Miljöbalken och utförande av miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet definieras sådant som ”[Miljöfarlig verksamhet är] användning av all mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön.”

Bilskrot klassas som en C-anläggning och lyder under kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Vi har även börjat arbeta med miljöcertifiering enligt ISO14001. Som ett led i detta inköptes 2013 nya maskiner för omhändertagandet av miljöfarligt avfall i samband med nedmontering av bilar.

 

 

Telefon: 0765-54 86 48, 011-14 03 30

E-post: info@nbilskrot.se